Våra stadgar

 

Stadgar för

SparbanksAkademin

(802003-1491)

fastställda i denna form vid ordinarie föreningsmöte den 3 juni 2014

 

Ändamål och medlemskap

 • 1

SparbanksAkademin, nedan kallad Akademin, utgör en ideell förening.

Varje svensk sparbank samt svensk bank, som ombildats till bankaktiebolag enligt 8 kap sparbankslagen eller som övertagit en sådan banks rörelse, har rätt att vara medlem i Akademin. Detsamma gäller beträffande svensk sparbanksstiftelse, som i samband med att sparbank ombildats till bankaktiebolag förvärvat aktier i bolaget.

Akademin har till ändamål att främja sparsamhet i Sverige, att värna om sparbanksrörelsens gemensamma värderingar och historia och därigenom verka för det lokala samhällets utveckling, att främja och stödja utbildning inom hithörande och näraliggande områden samt att bedriva därmed jämförlig verksamhet. Ändamålet kan tillgodoses även genom lämnande av bidrag.

Föreningsmöte

 • 2

Akademin håller ordinarie föreningsmöte (årsmöte) före juni månad utgång varje år. Extra möte hålles då styrelsen anser förhållande därtill föranleda och skall dessutom, om minst tio medlemmar så påfordrar, hållas inom två månader från det att framställning gjorts.

Kallelse till möte jämte förslag till dagordning samt röstlängd skall senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna.

 • 3

Vid föreningsmöte erhåller varje medlem, som i vederbörlig ordning erlagt medlemsavgift, en röst. Varje medlem företräds vid föreningsmöte av befullmäktigat ombud. Anmälan om deltagande jämte skriftlig fullmakt för ombud skall tillsammans med aktuellt registreringsbevis vara styrelsen tillhanda senast en vecka före mötet.

Omröstning sker öppet, om inte vid val sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal äger mötets ordförande utslagsröst utom vid val, då istället lottning företas.

 • 4

Mötet öppnas av styrelsens ordförande eller i dennes frånvaro av annan av styrelsen utsedd ledamot, varefter mötet utser ordförande att leda förhandlingarna.

Vid möte förs protokoll, som justeras av ordföranden och två vid mötet därtill utsedda röstberättigade ombud.

 • 5

Vid mötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse
 2. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet för styrelsen
 3. Fastställande av medlemsavgift
 4. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt av revisor
 5. Val av valberedning
 6. Övriga ärenden som ankommer på årsmötet enligt dessa stadgar

Styrelse

 • 6

Ledningen av Akademins verksamhet handhas av en styrelse bestående av ordförande och ytterligare fyra till sex ledamöter, vilka väljs årligen vid årsmöte för tiden intill slutet av nästa årsmöte.§ 8

 • 7

Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Den mening gäller, varom ett flertal inom styrelsen förenar sig, och vid lika röstetal den mening ordföranden biträder utom vid val, då istället lottning företas.

Avgifter

 • 8

Medlemmarna erlägger medlemsavgift till Akademin med belopp som föreningsmöte må fastställa. Medlemsavgift inbetalas vid tidpunkt som bestäms av föreningsmöte. 

Revision

 • 9

För granskning av Akademins räkenskaper och förvaltning utses minst en och högst två revisorer med högst lika många suppleanter. Revisor utses på årsmöte för tiden intill nästa årsmöte. Motsvarande skall gälla beträffande suppleant om sådan utses.

Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses.

Räkenskaperna avslutas för kalenderår och avlämnas till revisorerna före mars månads utgång.

Stadgeändring

 • 10

För ändring av dessa stadgar erfordras att beslut därom fattas på ett föreningsmöte och att beslutet biträds av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. För ändring av § 13 finns därutöver särskilda föreskrifter enligt vad som anges i § 13.

Upplösning av Akademin

 • 11

För beslut om upplösning av Akademin samt för ändring av denna § 13 krävs att beslut därom fattas vid två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett ordinarie, samt att beslutet vid båda mötena biträds av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.

I händelse av Akademins upplösning skall, sedan skulderna betalts, föreningens behållna tillgångar användas för att i huvudsak tillgodose ändamål som angivits i § 1 tredje stycket eller som ligger i linje med ett eller flera av dessa ändamål. Beslut i denna fråga fattas vid de föreningsmöten som angivits i föregående stycke med däri angivna krav på majoritet.

– – – – – – – –

Enligt tillgängliga uppgifter antogs stadgarna ursprungligen vid ordinarie föreningsmöte den 22 oktober 1964 och har ändringar därefter skett enligt följande (hänvisningar nedan till reviderade och upphävda paragrafers nummer avser den numrering som gällde tid tidpunkten omedelbart före respektive ändring):

 • 12 reviderad vid ordinarie möte den 16 oktober 1969
 • § 4-5 samt 7-11 reviderade vid ordinarie möte den 24-25 oktober 1985 samtidigt som en numera upphävs § 10a tillkom
 • § 1, 4-5, 8, 11-12 och 14 reviderade vid ordinarie möte den 5 maj 1992 samtidigt som förutvarande §§9- 10 upphävdes
 • § 1 och 5 reviderade vid ordinarie möte den 21 april 1994
 • § 5-6 och 8 reviderade vid ordinarie möte den 8 juni 2000
 • 12 reviderad vid ordinarie möte den 18 juni 2003
 • § 1 och 5 reviderade vid extra föreningsmöte den 17 december 2003
 • samtliga paragrafer samt rubriken och firman (tidigare Svenska Sparbanksföreningen) reviderade vid extra föreningsmöte den 31 oktober 2006 samtidigt som förutvarande § 2 upphävdes och därefter följande paragrafers numrering som en följds härav justerades samt §§ 8 och 13 tillkom
 • § 1, 5, 6, 7 och 8 reviderade vid ordinarie möte den 24 april 2008
 • § 3, 4, 6, 7 och 9 reviderade vid extra föreningsmöte 7 december 2011
 • 10 reviderad vid ordinarie möte den 9 maj 2012
 • § 2 och 11 upphävdes och §§ 7 och 9 reviderades vid ordinarie föreningsmöte 3 juni 2014.

 

 

Historik

Enligt tillgängliga uppgifter antogs stadgarna ursprungligen vid ordinarie föreningsmöte den 22 oktober 1964 och har ändringar därefter skett enligt följande (hänvisningar nedan till reviderade och upphävda paragrafers nummer avser den numrering som gällde tid tidpunkten omedelbart före respektive ändring):

§ 12 reviderad vid ordinarie möte den 16 oktober 1969

§§ 4-5 samt 7-11 reviderade vid ordinarie möte den 24-25 oktober 1985 samtidigt som en numera upphävs § 10a tillkom

§§ 1, 4-5, 8, 11-12 och 14 reviderade vid ordinarie möte den 5 maj 1992 samtidigt som förutvarande §§9- 10 upphävdes

§§ 1 och 5 reviderade vid ordinarie möte den 21 april 1994

§§ 5-6 och 8 reviderade vid ordinarie möte den 8 juni 2000

§ 12 reviderad vid ordinarie möte den 18 juni 2003

§§ 1 och 5 reviderade vid extra föreningsmöte den 17 december 2003

Samtliga paragrafer samt rubriken och firman (tidigare Svenska Sparbanksföreningen) reviderade vid extra föreningsmöte den 31 oktober 2006 samtidigt som förutvarande § 2 upphävdes och därefter följande paragrafers numrering som en följds härav justerades samt §§ 8 och 13 tillkom

§§ 1, 5, 6, 7 och 8 reviderade vid ordinarie möte den 24 april 2008

§§ 3, 4, 6, 7 och 9 reviderade vid extra föreningsmöte 7 december 2011

§ 10 reviderad vid ordinarie möte den 9 maj 2012

Aktuella artiklar

Länkar till nyheter om sparbankers och sparbanksstiftelsers samhällsinsatser

Stipendievinnare uppmärksammades på Fest i Byn

I lördags var det Fest i Byn i Bro, med invigning av Aktivitetsparken, artistframträdanden, loppis med mera. Sparbanken Enköping bidrog... Läs mer →

Kunskapsdagar hålls för 15:e året

Den 19 och 20 september blir det kortare avbrott från de vanliga lektionerna för de elever som går i sjunde klass på någon av Nyköpings och... Läs mer →

Uppmuntringsstipendier delas ut under stora stadsfesten – flera personer från kommunen får stipendier

Under stadsfesten kommer tre personer från Avesta kommun få stipendier av Sparbanksstiftelsen Dalarna. Läs mer →

Sparbanken Skåne instiftar nya näringslivspriser – öppet för nomineringar

Två nya näringslivspriser i Skåne delas ut i höst i samband med Sparbanken Skånes kommande Framtidsdag. Syftet är att lyfta fram företagare... Läs mer →

Stipendier till integration i bowlinghallen och till ungdomsaktiviteter

Under måndagen fick tre lokala föreningar ta emot stipendium från Sparbanksstiftelsen Kronan. –Det är viktigt att medlen går till... Läs mer →

Samarbetsprojekt ger fri träning för ungdomar i Lund

on, aug 14, 2019 09:06 CET Ungdomar behöver röra sig – både för att må bra och för att prestera i skolan. Gerdahallen och Sparbanken Skåne... Läs mer →

Skolträff i Vanneberga

marie.stromberg@nsk.se De lämnade skolan i Vanneberga 1956. Nyligen träffades de forna klasskamraterna, 63 år senare, för att se hur livet... Läs mer →